Zadávací řízení
Přihlášení

UL038247 Ústí nad Labem, Střekov, ČOV - rekonstrukce

Číslo:P15V00000003
Číslo IS VZ US:496606
Popis:Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce ČOV Střekov. ČOV je navržena na výhledové zatížení 2000 EO a max. hydraulické zatížení 20,0 l/s. V rámci první etapy stavby bude vystrojena pouze jedna technologická linka biologické části ČOV pro 1000 EO pro hydraulické zatížení max 10,0 l/s. Při rekonstrukci stávající ČOV jsou využity stávající nádrže a objekty biologické linky, objekt čerpací stanice, objekt odlehčovací komory a část kanalizačních řadů.
Objekt stávajícího hrubého předčištění v areálu ČOV bude odbourán. Do nově vybudovaného objektu hrubého předčištění budou do česlového žlabu s obtokem osazeny strojně stírané česle ve venkovním provedení o průlinou 3 mm, na max. výhledový průtok 40 l/s s lisem na shrabky s výpadem do popelnice. Do obtokového žlabu budou umístěny ručně stírané česle o průlině 20 mm. Žlab před a za česlemi bude zakrytý kompozitními plnými rošty. Před česlovým žlabem bude stávající šachta pro napojení výtlačného řadu z ČSOV vyměněna za novou. Lapák písku bude vybudován nový s automatickým těžením písku a separátorem. Odtok z objektu bude vybudován nový a z části zachován. Za česlovým žlabem bude vybudováno odlehčení se stavitelnou přelivnou hranou pro průtok 10-20 l/s – zaústěné za stávající měrný objekt do obtoku ČOV, které bude sloužit jako hydraulická ochrana biologické linky ČOV. Za lapákem písku bude uzavírací šachta, pro zajištění obtoku aktivace.
Hlavním objektem ČOV Střekov je biologická aktivační jednotka, která je sestavou v monobloku a skládá se ze dvou aktivačních nádrží s provzdušňovacími turbínami, ze dvou půlených vertikálních dosazovacích nádrží a dvou kalojemů. Rekonstrukce ČOV uvažuje v rámci 1. etapy stavby s rekonstrukcí biologické jednotky ČOV s jednou aktivační nádrží, s jednou horizontální dosazovací nádrží s řetězovým shrabovákem, s nádrží předřazené denitrifikace a s nádrží kalojemu. Z důvodu současného nízkého látkového zatížení stávající ČOV je systém aerace navržen s použitím sestavy 2 ks dmychadel pro aktivační linku, s rámem v provedení nad sebou. Dmychadla budou dimenzována pro potřebu vzduchu 2x225 m3/hod pro jednu linku. Dmychadlo pro kalojem bude současně sloužit v přerušovaném provozu pro oplachy odběrového potrubí z DN. S ohledem na stavebně technický stav stavebních konstrukcí stávajících biologických linek je navržena pro 1. Etapu stavby realizace nových přizdívek stěn z železobetonu tl.150mm se zakotvením do stávající žb konstrukce. Středová dělící stěna mezi aktivační nádrží a DN je uvažována nová z železobetonu tl.400mm. Středová stěna mezi předřazenou denitrifikací a kalojemem bude umístěna uprostřed, s tím, že budou provedeny přizdívky stávající konstrukce. Dno nádrží bude plošně sanováno, s tím že výška dna bude zachována. Stavební objekty budou nově osazeny bezpečnostním zábradlím a pochozími rošty z kompozitních materiálů. Přebytečný kal z dosazovací nádrže bude čerpán do kalové jímky mezi nádržemi. Z kalové jímky bude čerpána kalová voda do nádrže předřazené denitrifikace. Zahuštěný kal z jímky bude odvážen fekálním vozem. Plovoucí nečistoty z DN budou čerpány na začátek aktivace. Dmychadla budou umístěna v novém provozním objektu a budou opatřena protihlukovými kryty. Bude realizován nový rozvod tlakového vzduchu. Dmychadla jsou navržena v sestavě 2 ks provozní pro jednu linku bez rezervního dmychadla se vzájemným havarijním propojením. Výkon dmychadel bude řízen od kyslíkových sond. Pro aktivační nádrž je navržena jedna kyslíková sonda. Budou realizovány nové trubní rozvody související s rekonstrukcí.
Stávající provozní objekt je staticky narušen. Již ve fázi investičního záměru bylo rozhodnuto o jeho demolici. Nový provozní objekt bude postaven v místě stávajícího. V novém provozním objektu bude umístěna nová dmychána, místnost se sociálním zázemím (WC + umyvadlo) a místnost elektro - rozvodny. V místnosti WC a místnosti před WC bude umístěno okno. Dmychárna bude dimenzována prostorově pro umístění 4 ks dmychadel 225m3/hod pro obě aktivační linky, pro 1 ks dmychadla pro kalojem a 1 ks kompresoru pro lapák písku. Je navržen přízemní zděný objekt. Střecha je navržena pultová, s jednostranným sklonem, tak jako u stávajícího objektu.
Dále bude provedena rekonstrukce stávající ČSOV v areálu ČOV. Stávající přístupové skruže nad stropní deskou ČSOV budou ubourány a konstrukce bude navýšena pomocí prefabrikovaných žb dílců o rozměrech stávajících dílců ČSOV. ČSOV bude vystrojena uzavíracím hradítkem na nátoku a sestavou 2ks čerpadel s předrotační nádrží. Čerpadla budou vybavena spouštěcím zařízením až na úroveň terénu. Čerpadla budou o výkonu cca 10 l/s a budou provozována v režimu 1+1 (tzn. jedno záložní). V rámci první etapy stavby budou čerpadla regulována frekvenčním měničem na průtok 5 l/s.
Konstrukce stávající odlehčovací komory na nátoku v areálu ČOV bude o min 0,5m odbourána a uvnitř budou realizovány nové spádové betony, tak že konstrukce OK bude provedena s bočním přelivem s odlehčením se stavitelnou přelivnou hranou pro průtok na ČOV 25-35 l/s. Odtok z OK bude umístěn vedle odtokového potrubí a bude proveden v profilu DN 200. Terén bude v okolí OK upraven na úroveň konstrukce OK. Šachta bude vybavena obvodovým zábradlím z kompozitu.
Stávající měrný objekt bude zdemolován a bude vybudována nová žb konstrukce pro umístění Parshalova žlabu. Nový měrný objekt bude umístěn podél vnější stěny druhé DN.
Stávající pojízdné komunikace budou opatřeny novou konstrukcí obrusné vrstvy a opravou podkladních vrstev. Pojízdné komunikace budou realizovány pro přístup k hrubému předčištění, biologické jednotce a k provoznímu objektu. K ostatním inženýrským objektům budou realizovány přístupové chodníky.
Dále bude provedena stavební úprava objektu hrubého předčištění mimo areál ČOV, ve vzdálenosti cca 100m před nátokem do ČSOV Střekov. Navrhuje se, po dohodě s provozovatelem, provést úpravu přelivné hrany v OK (tzn. odbourat stávající přeliv), osadit stavitelnou přelivnou hranu a osadit nové sklopné česle na přepad z OK, osadit nové hradítko na nátok do lapáku štěrku, osadit nový nerez žebřík a provést výměnu poklopů pro OK a LŠ a úpravu stropní desky v místě poklopu odlehčovací komory (přesunout vstup do protilehlého rohu, mimo prostor sklopných česlí).
Datum zveřejnění:5.3.2015
Termín pro podání nabídek:31.3.2015 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:16 456 320,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
zadávací dokumentace ČOV Střekov
zadávací dokumentace
UL038247_ZD_Strekov_COV.pdf
779.99 KB
5.3.2015 13:51Ověřeno 1 podpisů.
smlouva o dílo ČOV Střekov
smlouva o dílo
SoD_UL038247_Strekov_COV.pdf
328.46 KB
5.3.2015 13:53Ověřeno 1 podpisů.
Odůvodnění VZ ČOV Cínovec
odůvodnění
Oduvodneni_verejne_zakazky_COV_Strekov.pdf
193.26 KB
5.3.2015 13:58Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace ČOV Střekov
zadávací dokumentace
UL038247_ZD_Strekov_COV.doc
397.00 KB
5.3.2015 13:59Ověřeno 1 podpisů.
smlouva o dílo ČOV Střekov
smlouva o dílo
SoD_UL038247_Strekov_COV.docx
72.16 KB
5.3.2015 14:01Ověřeno 1 podpisů.
projektová dokumentce ČOV Střekov
projektová dokumentace pro provádění stavby
DPS_Strekov_rekonstrukce_5_3_2015.zip
63 796.80 KB
5.3.2015 15:13Ověřeno 1 podpisů.
dodatečné informace I
dodatečné informace
Dodatecne_informace_I.pdf
539.33 KB
12.3.2015 12:51Ověřeno 1 podpisů.
Dodatečná informace č. IV - opravený soupis prací
opravený soupis prací
UL038247_-_Usti_nad_Labem,_Strekov,_COV_-_rekonstrukce_(zadani)_rev1.pdf
2 887.58 KB
25.3.2015 07:53Ověřeno 1 podpisů.
Dodatečná informace č. IV - opravený soupis prací
opravený soupis prací
UL038247_-_Usti_nad_Labem,_Strekov,_COV_-_rekonstrukce_[zadani]_rev1.xls
2 991.50 KB
25.3.2015 07:55Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
smlouva o dílo ČOV Střekov
smlouva o dílo
1139_2015.pdf
20 106.67 KB
22.5.2015 13:42Ověřeno 1 podpisů.
písemná zpráva zadavatele UL ČOV Střekov
písemná zpráva zadavatele
Pisemna_zprava_zadavatele_COV_Strekov.pdf
267.95 KB
27.5.2015 10:39Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.1 SoD
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
2584_2015.pdf
2 174.31 KB
18.12.2015 15:05Ověřeno 1 podpisů.
formulář subdodávky
seznam subdodavatelů 2015
SKMBT_C28016012510160.pdf
358.73 KB
25.1.2016 10:20Ověřeno 1 podpisů.
formulář subdodávky 2016
seznam subdodavatelů
SKMBT_C28016012510170.pdf
358.20 KB
25.1.2016 10:23Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469