Zadávací řízení
Přihlášení

TP006032 Dubí, ČOV Cínovec - rekonstrukce

Číslo:P14V00000007
Popis:Předmětem technického řešení je rekonstrukce stávající technologicky a stavebně
nevyhovující ČOV. Stávající technologie ČOV Cínovec vzhledem k hydraulickému
přetěžování, extrémním klimatickým podmínkám a charakteru odpadních vod nedokáže
naplnit emisní limity stanovené NV č.229/2007 Sb. Dále pak jsou v havarijním stavu stávající
nádrže, jejichž netěsnost způsobuje kontaminaci podzemních vod fekálními bakteriemi.
ČOV je určena pro úplné čištění odpadních vod městské části Cínovec města Dubí.
Pro předpokládaný charakter odpadních vod je navržena sestava technologického řešení
čistírny odpadních vod, kdy je vyváženo hydraulické a látkové zatížení čistírny. Odpadní vody
budou na čistírnu odpadních vod přiváděny stávající splaškovou kanalizací, gravitační
stokou.
Rekonstrukce ČOV je navržena výstavbou nové ČOV v areálu stávající čistírny.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám (nadmořská výška 800 m n.m. a dlouhotrvající
sněhová pokrývka) jsou veškeré technologické prvky navrženy v jednom objektu, který bude
v zimních měsících temperován. Objekt ČOV je navržen v obdélníkovém půdorysu 9,8 x 8,1
m s přístavbou o rozměrech 6,2 x 3,2 m. Hlavní provozní vstup do objektu je navržen na SV
straně přístavby z důvodu omezení výšky sněhové pokrývky před vstupem. Osvětlení
vnitřního prostoru objektu denním světlem bude umožněno luxferami. V zimním období bude
vnitřní prostor ČOV temperován.
Čistírna odpadních vod je navržena na 300 EO, biologická část je rozdělena na 2
paralelní linky 2 x 150 EO. Vzhledem k omezení přístupu těžké techniky v zimních měsících
je ČOV navržena na 6-ti měsíční provoz bez nutnosti příjezdu vozidel. Mimo budovu ČOV je
navržen objekt proti hydraulickému přetěžování ČOV. Vzhledem k charakteru odpadních vod
je na vstupu ČOV navržena usazovací nádrž štěrku s lapákem tuku a čerpací stanice
s česlemi. Hrubé předčištění je tvořeno hrubými česlemi s průlinami 50mm a strojně
stíranými česlemi s průlinou 3 mm. Shrabky budou skladovány v popelnicích a vyváženy
vždy v případě příznivých povětrnostních podmínek. Biologická část je tvořena nízko
zatíženou aktivací s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. Nitrifikace je dělena na 2 paralelní
linky. K míchání surové odpadní vody a recirkulovaného kalu v denitrifikační zóně bude
sloužit ponorné horizontální míchadlo. Nitrifikace je provzdušňována jemnobublinnými
membránovými aeračními elementy. Z nitrifikčních sekcí bude aktivační směs odtékat přes odplyňovací prostor do dosazovacích nádrží. Přebytečný kal bude uskladňován v provzdušňované kalové jímce a gravitačně zahuštěn. Zahuštěný kal bude odvážen fekálním vozem. Pro případné budoucí dočištění odpadních vod je navržena stavební prostorová rezerva pro osazení mikrosítového bubnového filtru. Měření průtoku vyčištěných odpadních vod bude zajištěno Parshalovým žlabem P1.
Stávající ČOV bude po dokončení nové ČOV zbourána.
K zajištění přístupu pro obsluhu, možnosti odvozu kalu a shrabků z mechanického předčištění jsou navrženy stavební úpravy a rozšíření pojezdové zpevněné plochy pro těžkou techniku v okolí budovy ČOV s návazností na přístupovou komunikaci. Zpevněné plochy jsou ve skladbě s obrusnou asfaltovou vrstvou ABS. Nezpevněné plochy budou osety travou. Nově budou prodlouženy vnitřní rozvody NN a pitné vody.
Dle sdělení zpracovatele projektu VODAMIN - projekt pro zachování čisté vody a její využití v regionech s důlní činností v Ústeckém kraji – dojde po realizaci projektového návrhu ke stabilizaci průtoků Panského potoka, resp. navýšení průměrného průtoku o cca 5-6l/s. Tímto dojde i významnému snížení imisních parametrů v recipientu za hranicemi v SRN.
Datum zveřejnění:9.6.2014
Termín pro podání nabídek:1.7.2014 12:45:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:11 705 587,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
zadávací dokumentace_1
zadávací dokumentace
ZD_COV_Cinovec_cast_1_05_2014.pdf
392.70 KB
6.6.2014 12:49Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace_2
zadávací dokumentace
ZD_COV_Cinovec_cast_2_SoD_dle_OZ_89_2012.pdf
278.26 KB
6.6.2014 12:50Ověřeno 1 podpisů.
odůvodnění VZ
odůvodnění VZ
Oduvodneni_verejne_zakazky_COV_Cinovec.pdf
152.89 KB
6.6.2014 12:51Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace_3
zadávací dokumentace
ZD_COV_Cinovec_cast_3_05_2014.pdf
172.58 KB
6.6.2014 12:53Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace_2
smlouva o dílo
ZD_COV_Cinovec_cast_2_SoD_dle_OZ_89_2012.docx
63.02 KB
6.6.2014 13:04Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace_3
formuláře
ZD_COV_Cinovec_cast_3_05_2014.docx
40.96 KB
6.6.2014 13:05Ověřeno 1 podpisů.
projektová dokumentce
projektová dokumentace pro provádění stavby
PD_DPS_pro_provadeni_stavby.zip
87 477.25 KB
9.6.2014 09:57Ověřeno 1 podpisů.
oznámení
oznámení
Oznameni_o_zakazce_VVZ02F1101_SVS_COV_Cinovec_09_06_2014_VVZ.pdf
370.53 KB
9.6.2014 09:59Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Písemná zpráva zadavatele ČOV Cínovec
písemná zpráva zadavatele
pisemna_zprava_zadavatele_COV_Cinovec.pdf
361.58 KB
2.9.2014 10:27Ověřeno 1 podpisů.
smlouva o dílo
Smlouva o dílo ČOV Cínovec
SoD_COV_Cinovec_2136_2014.pdf
6 080.77 KB
12.9.2014 08:22Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.1 SoD
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
340_2015.pdf
421.32 KB
3.3.2015 15:50Ověřeno 1 podpisů.
seznam subdodavatelů
seznam subdodavatelů + skutečná cena 2014
Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2014_Cinovec.pdf
68.71 KB
10.3.2015 12:45Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.2 SoD
dodatek č.2 smlouvy o dílo
2040_2015.pdf
2 364.68 KB
26.10.2015 13:28Ověřeno 1 podpisů.
seznam subdodavatelů 2015
seznam subdodavatelů
1337_001.pdf
60.17 KB
3.11.2015 12:45Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469